Nasza oferta

prognozowanie ocena

Analiza, prognozowanie, symulacje i wycena: firm, przedsięwzięć, projektów, działów, linii usługowych lub produkcyjnych.

Controlling i Analityka

Parametryzowanie i ocena procesów, projektów, działań.
Kontroling rzeczowy, finansowy i personalny

poprawa procesów pracy

Ocena i projektowanie obiegu informacji, danych, dokumentów decyzji, struktur organizacyjnych i procesów (procedur, reguł).

Narzędzia Pracy i Organizacji

Organizacja pracy własnej menadżera i pracownika. Zarządzanie: czasem, informacją, danymi, zespołami (...).

Prognozowanie & ocena

Każda podejmowana decyzja powinna zostać ekonomicznie uzasadniona. Te bardziej złożone wymagają planowania rzeczowego i finansowego. Przygotowujemy dynamiczne modele, z których Klienci, po krótkim warsztacie, potrafią korzystać samodzielnie.

Mają na celu umożliwienie symulacji wybranych parametrów rzeczowych, stanu otoczenia, struktury kosztów, przychodów, strategii cen, czy czasowego planowania działania.

Pozwala to na wybór optymalnej struktury finansowania, oceny ryzyka i podjęcia decyzji o odpowiedniej strategii rozwoju lub restrukturyzacji, a także ocenie wykonalności. Pomaga też w efektywniejszym wykorzystaniu posiadanych zasobów i poprawy wyników.

Model finansowy i prognozy przyszłych wyników finansowych przedsiębiorstwa wraz z analizą mierników finansowych w arkuszu, w którym Klient ma możliwość wprowadzania modyfikacji założeń, np. wraz ze sprawozdaniem finansowym automatycznie uwzględniającym wprowadzane zmiany.

Ocena opłacalności projektów, inwestycji zarówno planowanych przez przedsiębiorstwa jak i tych, w które chcą się zaangażować jako partnerzy finansowi.

Ocenę inwestycji dokonujemy, w zależności od potrzeb, w oparciu o: standardowe metody oceny ekonomicznej opłacalności inwestycji: NPV, IRR… z uwzględnieniem oczekiwań naszych klientów, co do okresu zwrotu, poziomu ryzyka, czy pozafinansowych celów gospodarczych. Przeprowadzamy też analizę wykonalności pod względem: finansowym, organizacyjnym (zdolności do realizacji inwestycji przy założonych parametrach), rynkowym (np. słuszności przyjętych założeń co do chłonności rynku czy zachowania konkurencji), technicznym (współpracujemy w tym zakresie z pracownikami naszych klientów lub zewnętrznymi ekspertami).

Po pozytywnej decyzji możemy wyznaczyć punkty krytyczne realizacji inwestycji, najważniejsze wskaźniki finansowe pozwalające na jej monitorowanie lub w imieniu klienta weryfikować inwestycję w trakcie jej trwania.

W zależności od celu wyceny i specyfiki wycenianego podmiotu, dokonujemy wyceny dwiema lub więcej, adekwatnymi do danego przypadku metodami. Z reguły jedną z nich jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), jako powszechnie uznawana w świecie finansów za najlepiej oddającą godziwą wartość przedsiębiorstwa.

Zastosowanie innych metod wyceny, zarówno spośród metod dochodowych, jak i majątkowych, jest często wskazane z punktu widzenia określenia przedziału negocjacyjnego. Dlatego też zwykle stosujemy także metody mnożnikowe, bazujące na wskaźnikach spółek giełdowych lub na porównywalnych transakcjach rynkowych, bądź metodę skorygowanych aktywów netto, zwłaszcza gdy wynika to z charakteru aktywów posiadanych przez wyceniane przedsiębiorstwo.

Wyniki wycen tłumaczymy klientom i identyfikujemy główne zmienne wpływające na wartość. Nie pomijamy aspektów trudno policzalnych jak wycena zespołu pracowników, ocena wpływu właściciela na wartość, czy specyficznych warunków branżowych. 

Due dillingence oznacza zebranie wszelkich informacji związanych z możliwie każdym aspektem funkcjonowania przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia w celu zbudowania pełnego obrazu sytuacji w jakiej (przedsiębiorstwo lub przedsięwzięcie) się znajduje.

Due diligence może obejmować dowolnie przez klienta wskazane obszary: stan finansów, głównych procesów ekonomicznych zachodzących w firmie (np. projektowanie, produkcja, sprzedaż, zakupy), analiza rynkowa (pozycji przedsiębiorstwa i branży), itp.

Analiza efektywności  działów, pracowników, zespołów, procesów. Obejmuje próby parametryzacji i oceny rzeczowej i finansowej różnych aspektów działania. Służy ocenie efektywności, ale także poznaniu zmiennych, które ją kształtują.

Dokonujemy zebrania danych, obserwacji, wywiadów, możliwie wieloaspektowej oceny wybranego obszaru. Tworzymy model uwzględniający możliwy przegląd danych historycznych i symulacje.

Zebranie, przetworzenie analiza i prezentacja wybranych danych klienta. Analizy przychodów, kosztów, sprzedaży, liczby, ilości, kilogramów, metrów, osobogodzin; w celu porównania, oceny, ale przede wszystkim kontroli i możliwości doskonalenia wybranych parametrów.

Efekt zwykle dostarczamy w postaci dynamicznego arkusza pozwalającego na dokonywanie szczegółowych analiz (np. kształtowania się przychodów generowanych przez wybranego pracownika z jednego rodzaju produktu w ciągu 2 ostatnich lat) na podstawie danych źródłowych z systemów przedsiębiorstwa.

Właściwy system wynagrodzeń i premiowania może wspomóc zaangażowanie pracowników w wykonywane obowiązki. Pomagamy w budowie czytelnych i zrozumiałych systemów motywacyjnych, wspierających cele organizacji. Uwzględniamy nie tylko specyfikę firmy, ale również warunki wewnętrzne (możliwości finansowania, kultura organizacyjna) i zewnętrzne (sytuacja rynkowa, konkurencja).

Controlling & analityka

Efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów, uzyskanie poprawy wyników, czy wsparcie przy podejmowaniu decyzji strategicznych, to tylko część zalet wykorzystania controllingu i analiz. Staramy się, aby nasze analizy były zautomatyzowane i powtarzalne – w ramach usługi szkolimy pracowników z posługiwania się stworzonymi narzędziami analitycznymi.

Poprawa procesów pracy

W małych organizacjach zdolności szefa i właściciela pozwalają na koordynację całości. Praca rozproszona, zwiększanie zespołów, czy praca zdalna wymagają wykorzystania wielu rozwiązań organizacyjnych. Ułatwiają one codzienną pracę i prawidłowo kształtują zachowania
i atmosferę.

Porządkują organizację, ale przede wszystkim pozwalają na dynamiczne przyporządkowywanie obowiązków i uprawnień. Ułatwiają wiele procesów kadrowych (od planowania, rekrutacji, przez motywację i kontrolę, aż po rozwój).

Narzędzia pracy & organizacji

Wszechobecne zmiany zmuszają nas do adaptacji, choć to zmiany, które sami wprowadzamy, zapewniają sukces. Koniecznością zatem jest rozwój
i doskonalenie nas samych, menadżerów i pracowników, gdyż "na koniec dnia", to od ich kompetencji zależy przyszłość organizacji.